ALGEMENE VOORWAARDEN G'POWER ONLINE SHOP

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden van GPOWER.pl online shop (hierna te noemen "de verordening") definiëren de regels die moeten worden toegepast bij de aankoop van producten in een online shop via de website die beschikbaar is op gpower.pl (hierna "GPOWER".) en het verrichten van diensten in elektronische vorm die verband houden met het beheer van een rekening als bedoeld in artikel 2, lid 5.
 2. The Seller means the company of G’POWER Rafał Głażewski with its registered office in Gorzów Wlkp. (66-400), ul. Harcerska 3, entered into the National Court Register – the Entrepreneurs Register by the District Court of Zielona Góra, VIII Economic Division with the TAX ID NIP: 599-227-03-94
  REGON: 080043205, e-mail address: [email protected], tel.+48 883 44 22 44, which produces canoe paddles.
 3. Op het gebruik van GPOWER Wat nodig is, is een apparaat met internettoegang, een webbrowser zoals Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Safari in de huidige versie. Om sommige van GPOWER functionaliteiten van de online winkel, inclusief registratie en het plaatsen van bestellingen voor Producten, is het essentieel om een actief e-mailadres (e-mail) te hebben.

Artikel 2. Klanten en registratie

 1. De klanten van GPOWER (hierna te noemen "de klanten") kunnen mensen omvatten die ouder zijn dan 16 jaar en handelingsbekwaam zijn om effectief producten te kopen.
 2. Om het gebruik van GPOWER de Klant kan zich registreren (een account aanmaken) door een elektronisch formulier in te vullen dat beschikbaar is op GPOWERen geven hun e-mailadres en wachtwoord, naam, achternaam, geslacht, adres en mobiele telefoonnummer op. Het aanmaken en gebruiken van de account is gratis. Om producten te kopen is het niet nodig dat de Klant een account aanmaakt.
 3. Nadat de registratie met succes is voltooid, krijgt de Klant toegang tot de aangemaakte account, die kan worden gebruikt binnen GPOWER na het invoeren van het e-mailadres en wachtwoord dat is opgegeven tijdens het registratieproces (inloggen).
 4. De Overeenkomst voor het leveren van diensten via elektronische middelen voor het beheer van de rekening wordt opgesteld door de Klant en de Verkoper op het moment dat de Klant toegang krijgt tot de nieuwe rekening.
 5. De account bevat de gegevens die de Klant heeft ingevoerd op het registratieformulier en de aankoopgeschiedenis binnen GPOWER. In het geval van wijzigingen van de gegevens in de account, is de Klant verplicht om deze onmiddellijk bij te werken met behulp van een geschikt formulier dat beschikbaar is op de website van GPOWER. De Klant is aansprakelijk voor het invoeren van gebrekkige, verouderde of onjuiste gegevens of het ontbreken van noodzakelijke updates van gegevens.
 6. De Klant is niet gerechtigd om de toegang tot de account met anderen te delen of het toegangswachtwoord te onthullen. De Klant is verplicht om het toegangswachtwoord geheim te houden en te beschermen tegen openbaarmaking. De Klant is verplicht om GPOWER in geval van overname van toegangsgegevens door derden en legt de omstandigheden van de overname uit.
 7. Klanten die geen geregistreerde account hebben, zijn verplicht om het leveringsadres in te voeren, dat wil zeggen de naam, achternaam en het adres van de ontvanger (om een verkoopovereenkomst op te stellen) en het e-mailadres en mobiele telefoonnummer (om contact op te nemen met de Klant over de levering).
 8. In het geval dat binnen het gebruik van GPOWER het is toegestaan om gegevens van derden in te voeren (bijv. voor aanbevelingsdoeleinden), zal de Klant deze gegevens alleen invoeren wanneer het gebruik van deze gegevens wettelijk is toegestaan (bijv. de Klant heeft toestemming gekregen om de gegevens te gebruiken binnen GPOWER van de eigenaar) en in het geval van onbevoegde bekendmaking van de gegevens zal de Klant alle aansprakelijkheden dragen die kunnen ontstaan in verband met de gegevensoverdracht.
 9. In het geval dat de Klant de Verordening, wettelijke bepalingen of fatsoensnormen overtreedt, kan de Verkoper de overeenkomst met de Klant binnen een bepaalde Account opschorten of beëindigen. In het bijzonder gaat het om het geval dat de Klant materialen downloadt of overmatig gebruikt die beschikbaar zijn binnen GPOWER zonder toestemming van de Verkoper.
 10. Het is ten strengste verboden om gegevens en andere informatie die beschikbaar is op GPOWER om deze te delen met derden binnen andere internetwebsites of offline. Het is ook verboden om aanwijzingen van GPOWERmet inbegrip van kenmerkende grafische elementen, zonder toestemming van de Verkoper of enige andere entiteit die gerechtigd is om een dergelijke toestemming te geven.
 11. De rekening wordt voor onbepaalde duur voor de Klant beheerd. Op elk moment heeft de Klant het recht om de stopzetting van het beheer van de rekening te eisen door middel van een verklaring ingediend bij de Verkoper met behulp van een geschikt elektronisch formulier dat beschikbaar is op GPOWER. De Klant heeft ook het recht om de stopzetting van het beheer van de rekening op een andere manier te eisen, zolang de identiteit van de Klant als eigenaar van de rekening met succes kan worden geverifieerd. Niettegenstaande het voorgaande, kan de Klant die de registratie heeft voltooid maar geen producten heeft gekocht of geen gebruik heeft gemaakt van diensten die door de Verkoper langs elektronische weg worden uitgevoerd binnen GPOWERheeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na registratie te ontbinden.

Artikel 3. Aankoop

 1. GPOWER publiceert de informatie over producten (hierna "de Producten") en aankoop- en leveringsvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: de informatie vormt of maakt geen deel uit van een aanbod, maar is een uitnodiging tot het indienen van offertes met de inhoud zoals vermeld in de informatie over het Product. Het selecteren van de Producten en het bevestigen van de intentie om deze te kopen, vormt een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor bepaalde Producten (hierna te noemen "de bestelling").
 2. De Klant selecteert de Producten door de gekozen Producten toe te voegen aan de (virtuele) winkelwagen. Het plaatsen van de Producten in het winkelmandje betekent niet dat ze gereserveerd zijn. Indien de Producten op zijn voordat de Klant zijn Bestelling heeft bevestigd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Bestelling te weigeren.
 3. Na het selecteren van de Producten, maar voor het kiezen van de betalingswijze, is de Klant verplicht om de bestelling te personaliseren en het volledige en correcte leveringsadres en telefoonnummer in te voeren, die niet gewijzigd mogen worden tot de Producten geleverd zijn. De wijziging van het leveringsadres is slechts uitzonderlijk mogelijk na voorafgaande afspraken met de Verkoper en voordat de Producten aan de koerier worden overhandigd voor levering.
 4. Na het plaatsen van de Bestelling door de Klant en het kiezen van de betalingswijze, ontvangt de Klant de Bestellingsbevestiging per e-mail van de Verkoper. Nadat de Bestelling door de Verkoper is aanvaard, ontvangt de Klant een passend bericht. Na ontvangst van het bericht door de Klant komt de verkoopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Klant. In het geval dat slechts een deel van de Bestelling is bevestigd, heeft de gesloten overeenkomst enkel betrekking op de bevestigde Producten.
 5. In het geval dat de Verkoper de dienst geheel of gedeeltelijk niet kan leveren als gevolg van het feit dat het Product niet beschikbaar is of wanneer door onverwachte omstandigheden het Product niet is geleverd aan de Verkoper of beschadigd of verloren is gegaan, zal de Verkoper de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de terugbetaling aan de Klant overmaken of een vervangproduct aanbieden met dezelfde waarde als het betaalde bedrag - naar keuze en instemming van de Klant.
 6. De Klant erkent en aanvaardt dat kano peddels aangeboden door GPOWER worden gerealiseerd op individuele bestelling van de Klant, volgens de gepersonaliseerde specificatie die wordt bepaald tijdens het plaatsen van een bestelling.

Artikel 4. Betaling

 1. Betalingen worden door de Klant gedaan op een bepaalde bankrekening of met elektronische betaalmethoden die worden gedeeld door de gespecialiseerde betaalinstelling waarmee de Verkoper een overeenkomst voor gemaksdoeleinden heeft gesloten. De Verkoper aanvaardt ook betaling bij levering. Een dergelijke betaling is alleen mogelijk in geval van levering in Polen.
 2. Wanneer de Klant kiest voor betaling met betaalkaarten met online betaalfunctie of bankoverschrijvingen, wordt hij doorverwezen naar de website die elektronische betalingen mogelijk maakt, bijv. de inlogpagina van de bank of het Card Authorisation Centre. Als de betaling voor het Product niet binnen 7 dagen na de besteldatum wordt voldaan, wordt de Bestelling van de Klant geannuleerd en wordt het uitblijven van betaling beschouwd als een herroeping van de koopovereenkomst.
 3. De prijs van het Product die in de beschrijving van het Product wordt genoemd, is inclusief belastingen en alle kosten die wettelijk verplicht zijn. De prijs is exclusief de verzend- of leveringskosten, die afzonderlijk worden vastgesteld.
 4. De aankoop van het Product wordt gedocumenteerd door een kassabon of een btw-factuur. De Klant stemt ermee in om een elektronische afbeelding van de betalingsdocumenten (in het bijzonder btw-facturen met bijlagen, inclusief correctiefacturen) te ontvangen via elektronische weg op een e-mailadres dat tijdens de Registratieprocedure is opgegeven.

Artikel 5. Levering van producten

 1. De prestaties uit hoofde van de overeenkomst worden door de Verkoper geleverd op de plaats waar het Product wordt afgehaald (en in geval van twijfel is dit de plaats waar de Producten volgens de Klant zouden moeten worden afgehaald).
 2. De Verkoper stelt de Klanten op de hoogte van de leveringskosten binnen GPOWER en in de samenvatting van de Bestelling, voordat deze door de Klant is geplaatst.
 3. De levertijd van de bestelde Producten wordt vermeld in de samenvatting van de Bestelling. De opgegeven levertijd is inclusief werkdagen. In het geval dat de Klant meer Producten heeft gekocht binnen één Bestelling en de Producten een verschillende levertijd hebben, zullen deze samen worden geleverd na voltooiing van de gehele Bestelling, dat wil zeggen binnen de langste periode die is opgegeven voor de gekochte Producten.
 4. De verzending van de Producten wordt alleen georganiseerd binnen het grondgebied van de Republiek Polen en naar de landen die de Verkoper heeft vermeld en waarvoor hij een aparte leveringskost heeft opgegeven. Door middel van een afzonderlijke overeenkomst met de Klant, indien de Verkoper over deze mogelijkheid beschikt, kunnen de Producten worden verzonden naar de landen die niet zijn vermeld door GPOWER.
 5. De levering van de Producten wordt verzorgd door gespecialiseerde koeriersbedrijven. De Verkoper stelt de Klant op de hoogte van alle leveringsgegevens, in het bijzonder van de informatie over het koeriersbedrijf dat de Producten levert, samen met een link voor het volgen van het pakket die naar een e-mail wordt gestuurd.
 6. De Klant is verplicht om het Product of, indien het moeilijk is, het pakket zelf (de verpakking) te controleren bij levering. In geval van schade of vernieling die het gevolg zou kunnen zijn van het transport, dient de Klant een passend schadeprotocol op te stellen en de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de Producten om redenen die rechtstreeks te wijten zijn aan de Klant - bijvoorbeeld door een onjuist of onvolledig adres dat het onmogelijk maakt om het Product te leveren. In een dergelijk geval zal de Verkoper de Klant op de hoogte stellen van een mislukte poging tot levering van het Product.

Artikel 6. Bescherming van persoonsgegevens

 1. De Verkoper is de beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten en derden die door de Klanten zijn opgegeven.
 2. Persoonsgegevens worden door de Verkoper verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en uitsluitend voor doeleinden die verband houden met de zakelijke activiteiten van de Verkoper binnen GPOWERwaaronder het sluiten en uitvoeren van koopovereenkomsten (beheren van productverkooptransacties, communicatie met de klanten en klachtenafhandeling) en het archiveren van transacties.
 3. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van: a) acceptatie van de Verordening door de Klant (in het proces van het maken van een account of het plaatsen van de Bestelling), b) noodzaak van het uitvoeren van de overeenkomst voor de Klant, of c) een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke (bijv. verdediging tegen claims of in het geval van door de Klant opgegeven gegevens van derden - het bepalen van het afleveradres van een andere persoon).
 4. Het verstrekken van persoonsgegevens aan de Verkoper gebeurt op vrijwillige basis, waarbij het ontbreken van bepaalde persoonsgegevens kan leiden tot problemen met of zelfs het ontbreken van de mogelijkheid om de verkoopovereenkomst te sluiten, deze succesvol na te komen of een passende service na verkoop te garanderen.
 5. De ontvangers van persoonsgegevens zijn onder meer personen die handelen namens G'POWER Sp. z o.o., verantwoordelijk voor de verwerking en uitvoering van door de Cliënten geplaatste bestellingen, en service na verkoop (bv. klachtenbehandeling) en entiteiten die diensten leveren voor de Verkoper die verband houden met de uitvoering van bestellingen (bv. postdiensten, koeriersbedrijven). De ontvangers kunnen ook entiteiten zijn die gerechtigd zijn om gegevens te ontvangen volgens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van bevoegde gerechtelijke autoriteiten.
 6. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie) als gevolg van de levering van Producten in opdracht van de Verkoper.
 7. Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode die essentieel is voor het uitvoeren van de bestelling of het beheren van de account van de Klant binnen GPOWER. Na die tijd kunnen de gegevens worden verwerkt op basis van: wettelijke verplichtingen van de Verkoper (bijv. het opslaan van boekhoudkundige documenten), of legitiem belang (verdediging tegen mogelijke claims).
 8. De Verkoper garandeert de uitoefening van alle rechten die voortvloeien uit wettelijke bepalingen aan de eigenaars van de persoonsgegevens die door de Verkoper worden verwerkt, met inbegrip van het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, rectificatie, wijziging, annulering of overdracht van gegevens, en ook het recht om de stopzetting van de verwerking van persoonsgegevens te eisen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. In geval van vrijwillige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft elke eigenaar van de verwerkte persoonsgegevens bovendien het recht om de eerder gegeven toestemming in te trekken. Elke eigenaar van de verwerkte persoonsgegevens heeft het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens.
 9. Persoonlijke gegevens van Klanten en andere personen van wie de Klant gegevens heeft verstrekt, worden door de Verkoper beschermd tegen ongeoorloofde bekendmaking aan derden en tegen enige andere vorm van onthulling, verlies of ongeoorloofde wijziging door het gebruik van passende technische en organisatorische beveiliging.
 10. Voor aangelegenheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die niet in de verordening zijn geregeld, gelden de overeenkomstige regels van het privacybeleid, dat beschikbaar is op de volgende website: .........

Artikel 7. Klachtenprocedure

 1. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen tegen de Verkoper, in het bijzonder wanneer het Product niet beantwoordt aan de overeenkomst, het Product gebrekkig is of de handelingen van de Verkoper onbehoorlijk of onverenigbaar zijn met de bepalingen van de Verordening.
 2. De klacht kan elektronisch worden ingediend via het contactformulier op GPOWER, per e-mail of schriftelijk aan het adres van de Verkoper.
 3. De klacht bevat: naam, achternaam, contactgegevens (ingediend bij GPOWER), relevante transactiebeschrijving of beschrijving van relevante omstandigheden die de klacht rechtvaardigen en specifiek verzoek van de Klant met betrekking tot de ingediende klacht. In het geval de klacht betrekking heeft op het Product zelf, is de Klant verplicht om bij het indienen van de klacht het gegeven Product en de aankoopbevestiging te overleggen.
 4. Indien gegevens of informatie in de klacht aanvulling behoeven, verzoekt de Verkoper, alvorens de klacht in behandeling te nemen, de Klant die de klacht heeft ingediend deze in bepaalde mate aan te vullen.
 5. De Verkoper behandelt de klacht binnen 14 dagen na ontvangst. De Klant ontvangt informatie over de aard van de klachtbehandeling in de vorm die voldoet aan het verzoek van de Klant (bijv. via elektronische post tijdens het registratieproces of schriftelijk). Indien de Verkoper de klacht afwijst, wordt de Klant op de hoogte gebracht van de redenen van deze beslissing.
 6. Indien reparatie of vervanging van het Product mogelijk is, brengt de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte en geeft alle informatie over het verdere verloop van de procedure. In het geval dat een terugbetaling gerechtvaardigd is, wordt het bedrag van het door de Klant aangekochte Product terugbetaald binnen 14 dagen na ontvangst van het Product door de Verkoper.
 7. De Verkoper accepteert geen pakketten die onder rembours worden geretourneerd.
 8. De terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag wordt verwerkt via dezelfde betaalmethode die de Klant eerder heeft gekozen.
 9. De Klant kan als consument gebruik maken van buitengerechtelijke klachten- en vorderingsprocedures.

De Klant mag:

  1. de zaak voorleggen aan het permanent arbitragehof voor consumentenzaken dat werkt met de handelsinspectie met een verzoek om het geschil te beslechten;
  2. de handelsinspecteur van het woiwodschap verzoeken een bemiddelingsprocedure te starten met het oog op een minnelijke schikking van het geschil;
  3. gebruik maken van gratis hulp bij buitengerechtelijke geschillenbeslechting en claimprocedures van de regionale en gemeentelijke consumentenombudsmannen en sociale organisaties die onder andere verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming;
  4. gebruikmaken van het Europese online ODR-platform (Online Dispute Resolution) dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1.  De Klant die het Product koopt met een doel dat rechtstreeks verband houdt met professionele of zakelijke activiteiten van de Klant (de Klant is geen consument) heeft het recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, waarbij de aansprakelijkheid van de Verkoper onder de wettelijke garantie voor fysieke defecten van de Producten beperkt is tot het recht van de Klant om te eisen dat de defecten worden verwijderd of dat het Product wordt vervangen. De Verkoper zal - naar eigen goeddunken - het gebrek onmiddellijk opheffen of het gebrekkige Product vervangen door een Product dat vrij is van gebreken. De Verkoper kan zich ook terugtrekken uit de overeenkomst door een terugbetaling te doen voor het Product met een fysiek defect. In andere omstandigheden is de aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van de wettelijke garantie voor gebreken van het Product jegens de Klant uitgesloten.

Artikel 8. Intrekking van de overeenkomst

 1. Krachtens de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, punt 827 met latere wijzigingen) heeft de Klant, die een consument is en een overeenkomst op afstand heeft gesloten, het recht om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product zonder opgave van redenen te herroepen door een verklaring van herroeping van de overeenkomst aan de Verkoper te sturen. De Verkoper verlengt de termijn voor herroeping van een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen tot dertig (30) dagen na ontvangst van het Product.
 2. De Klant kan de overeenkomst herroepen via een contactformulier dat beschikbaar is op GPOWER of schriftelijk (het model voor herroeping van de overeenkomst vormt de bijlage bij het Reglement). In het geval dat de Klant binnen één Bestelling meer dan één Product heeft gekocht, heeft de herroeping betrekking op alle of enkele door de Klant gekozen Producten, met dien verstande dat in het geval dat het Product wordt verkocht als een complete set of pakket, de herroeping betrekking heeft op de complete set of het complete pakket in kwestie.
 3. In geval van herroeping van de verkoopovereenkomst, wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten met betrekking tot het Product (een complete set of pakket), van welke aankoop de Klant heeft afgezien. De terugzending dient onverwijld te geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de herroeping van de overeenkomst. De Klant draagt alle kosten voor de terugzending van het Product aan de Verkoper. In het geval van een effectieve herroeping van de verkoopovereenkomst, zal de Verkoper de betaling die de Klant voor het Product heeft gedaan, terugbetalen via dezelfde betaalmethode als de Klant. Indien de Klant van een korting heeft geprofiteerd, zal de terugbetaling worden verminderd met het bedrag van de korting, dat nog door de Klant kan worden gebruikt onder de voorwaarden van de korting.
 4. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen voor herroeping van de overeenkomst zendt Verkoper het geretourneerde Product op kosten van de Klant terug naar de Klant. Niet-naleving door de Klant van bovengenoemde procedure voor herroeping van de overeenkomst kan leiden tot een aanzienlijke vertraging van de procedure voor herroeping van de overeenkomst en de opdracht tot teruggave van de aan de Klant verschuldigde betaling.
 5. Het herroepingsrecht van de overeenkomst is niet voorzien in de gevallen bedoeld in artikel 38 van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, punt 827 met latere wijzigingen), in het bijzonder wanneer het onderwerp in kwestie een Product omvat dat is gemaakt volgens de specificatie van de Klant of dat beantwoordt aan de individuele behoeften van de Klant (bijv. gepersonaliseerde Producten volgens de individuele voorwaarden van de Klant).

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. In geval van wijzigingen in deze verordening, GPOWER zal de Klanten op de website van GPOWER en door een kennisgeving van de wijziging van het Reglement te sturen naar de geregistreerde Cliënten op het e-mailadres dat aan hun rekening is gekoppeld (samen met het bijgewerkte Reglement in PDF-formaat). De bijgewerkte versie van het Reglement treedt in werking op de datum vermeld in de wijziging, maar niet eerder dan 7 dagen na de datum van bekendmaking, met dien verstande dat technische en informatieve wijzigingen of wijzigingen die geen verslechtering van de status van de Cliënten tot gevolg hebben, op kortere termijn kunnen plaatsvinden. Voor Klanten die Orders hebben geplaatst voordat de nieuwe Verordening van kracht werd, is de voorheen bindende Verordening van toepassing. Het gewijzigde Reglement is bindend voor een geregistreerde Cliënt die zich niet terugtrekt uit een rekeningovereenkomst binnen GPOWER (niet overeenkomstig artikel 2, lid 12 van deze verordening ontslag neemt uit de rekening) voordat de nieuwe verordening in werking is getreden.
 2. Voor statistische doeleinden en om de hoogste kwaliteit van services te garanderen GPOWER gebruikt de informatie die door een server op de eindapparatuur van de Klant wordt opgeslagen en die vervolgens bij elke verbinding van de browser wordt gelezen (cookiebestanden). Het doel hiervan is om het browsen op de pagina bij het volgende bezoek aan de service te vergemakkelijken. De Gebruiker bepaalt welke cookies worden opgeslagen en hoe dat gebeurt door de browser in te stellen (de meest gebruikte zijn: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). De standaardinstellingen van webbrowsers staan de opslag van cookiebestanden toe.
 3. Het is de Klanten verboden om grafische elementen te gebruiken (inclusief het logo van GPOWER), de lay-out en het ontwerp van GPOWER websites en andere intellectuele eigendomsrechten zonder duidelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.
 4. Niets in deze Verordening doet afbreuk aan de rechten van de Klant op grond van de Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, punt 827 met latere wijzigingen) of andere toepasselijke wetsbepalingen. Niets in deze Verordening mag worden geïnterpreteerd als zijnde bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken waarvan uitsluiting of beperking niet is verboden onder de toepasselijke wetgeving.
 5. Het Poolse recht is van toepassing op verkoopovereenkomsten tussen de Klant en de Verkoper onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de Verordening.
 6. Alle geschillen tussen de Klant die geen consument is en de Verkoper die voortvloeien uit de toepassing van deze Verordening worden beslecht door de bevoegde gewone rechtbank in Gorzów Wlkp.