REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO G'POWER

Artykuł 1. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego GPOWER.pl (dalej jako "rozporządzenie") określają zasady obowiązujące przy zakupie produktów w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem gpower.pl (dalej jako "GPOWER") oraz wykonywanie usług w formie elektronicznej związanych z prowadzeniem rachunku, o którym mowa w art. 2 ust. 5.
 2. The Seller means the company of G’POWER Rafał Głażewski with its registered office in Gorzów Wlkp. (66-400), ul. Harcerska 3, entered into the National Court Register – the Entrepreneurs Register by the District Court of Zielona Góra, VIII Economic Division with the TAX ID NIP: 599-227-03-94
  REGON: 080043205, e-mail address: [email protected], tel.+48 883 44 22 44, which produces canoe paddles.
 3. Do wykorzystania GPOWER niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa taka jak Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnym wydaniu. Aby skorzystać z niektórych GPOWER funkcjonalności sklepu internetowego, w tym rejestracji i składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 2. Klienci i rejestracja

 1. Klienci GPOWER (dalej zwana "Klienci") może obejmować osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie skutecznego nabywania produktów.
 2. W celu ułatwienia korzystania z GPOWER Klient może zarejestrować się (założyć konto) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie GPOWER, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, płeć, adres i numer telefonu komórkowego. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do zakupu produktów nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 3. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego konta, z którego może korzystać w ramach GPOWER po wpisaniu adresu e-mail i hasła podanego podczas procesu rejestracji (logowania).
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest sporządzana przez Klienta i Sprzedawcę w momencie otrzymania przez Klienta dostępu do nowego konta.
 5. Konto zawiera dane Klienta wprowadzone w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów w ramach GPOWER. W przypadku zmiany danych zawartych w koncie, Klient zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej GPOWER. Klient ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie danych niepełnych, nieaktualnych, nieprawdziwych lub brak niezbędnych aktualizacji danych.
 6. Klient nie ma prawa udostępniać innym osobom dostępu do konta ani ujawniać hasła dostępu. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu w tajemnicy i zabezpieczenia go przed ujawnieniem. Klient zobowiązany jest do powiadomienia GPOWER niezwłocznie w przypadku przejęcia danych dostępowych przez osoby trzecie i wyjaśni okoliczności ich pozyskania.
 7. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta, zobowiązani są do podania adresu dostawy, tj. imienia, nazwiska i adresu odbiorcy (w celu stworzenia umowy sprzedaży) oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego (w celu kontaktu z Klientem w sprawie dostawy).
 8. W przypadku, gdy w ramach wykorzystania GPOWER dopuszcza się wprowadzenie danych osób trzecich (np. w celu rekomendacji) Klient wprowadzi te dane tylko wtedy, gdy wykorzystanie tych danych jest dozwolone prawem (np. Klient uzyskał zgodę na wykorzystanie tych danych w ramach GPOWER od właściciela) oraz w przypadku nieuprawnionego ujawnienia danych Klient ponosi wszelkie zobowiązania, jakie mogą powstać w związku z przekazaniem danych.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub norm obyczajowych, Sprzedawca może zawiesić lub rozwiązać umowę z Klientem w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy Klient pobiera lub nadmiernie wykorzystuje materiały dostępne w ramach Konta. GPOWER w jakimkolwiek zakresie bez zgody Sprzedawcy.
 10. Kategorycznie zabrania się agregowania lub przetwarzania danych i innych informacji dostępnych w GPOWER w celu udostępniania ich osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych lub offline. Zabronione jest również używanie jakichkolwiek oznaczeń GPOWER, w tym charakterystycznych elementów graficznych, bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
 11. Konto jest zarządzane dla Klienta przez czas nieokreślony. W każdym czasie Klient ma prawo żądać zaprzestania prowadzenia rachunku poprzez oświadczenie złożone Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego pod adresem GPOWER. Klient ma również prawo żądać zaprzestania prowadzenia konta w inny sposób, o ile tożsamość Klienta jako właściciela konta może być skutecznie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie nabył żadnych produktów lub nie skorzystał z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach GPOWER, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od rejestracji.

Artykuł 3. Zakup

 1. GPOWER publikuje informacje o produktach (zwanych dalej "the Produkty") oraz warunki zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje nie stanowią ani nie są częścią oferty, lecz są zaproszeniem do składania ofert o treści wymienionej w informacji o Produkcie. Wybór Produktów i potwierdzenie zamiaru ich zakupu stanowi ofertę zawarcia umowy kupna danych Produktów (dalej jako "Zakon").
 2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do koszyka (wirtualnego). Umieszczenie Produktów w koszyku nie oznacza ich rezerwacji. W przypadku wyczerpania się Produktów przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, ale przed wyborem sposobu płatności, Klient zobowiązany jest do personalizacji zamówienia oraz wpisania pełnego i prawidłowego adresu dostawy oraz numeru telefonu, które nie powinny być zmieniane do czasu dostarczenia Produktów. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko wyjątkowo po wcześniejszych ustaleniach ze Sprzedawcą i przed przekazaniem Produktów kurierowi do doręczenia.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta i wybraniu sposobu płatności, Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie Zamówienia drogą elektroniczną. Po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. W przypadku, gdy potwierdzona została tylko część Zamówienia, zawarta umowa dotyczy tylko potwierdzonych Produktów.
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać usługi w całości lub w części z powodu niedostępności Produktu lub gdy na skutek nieprzewidzianych okoliczności Produkt nie został dostarczony do Sprzedawcy lub został uszkodzony lub utracony, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i wypłaci Klientowi zwrot pieniędzy lub zaoferuje produkt zastępczy o takiej samej wartości jak zapłacona kwota - według wyboru i zgody Klienta.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spływy kajakowe oferowane przez GPOWER są realizowane na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie ze spersonalizowaną specyfikacją, która jest określana podczas składania zamówienia.

Artykuł 4. Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany rachunek bankowy lub za pomocą elektronicznych metod płatności udostępnianych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca zawarł umowę dla wygody. Sprzedawca akceptuje również płatność za pobraniem. Taka płatność jest możliwa tylko w przypadku dostawy na terenie Polski.
 2. Przy wyborze płatności kartami płatniczymi z funkcją płatności online lub przelewami bankowymi Klient zostanie przekierowany na stronę internetową umożliwiającą płatności elekroniczne np. stronę logowania banku lub Centrum Autoryzacji Kart. W przypadku braku zapłaty za Produkt w terminie 7 dni od daty Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, a brak zapłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy sprzedaży.
 3. Cena Produktu podana w opisie Produktu zawiera podatki oraz wszelkie opłaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Cena nie zawiera kosztów wysyłki lub dostawy, które są ustalane odrębnie.
 4. Zakup Produktu dokumentowany jest paragonem lub fakturą VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznego obrazu dokumentów płatności ( w szczególności faktur VAT z załącznikami, w tym faktur korygujących) drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

Artykuł 5. Dostawa produktów

 1. Świadczenie z tytułu umowy będzie realizowane przez Sprzedawcę w miejscu odbioru Produktu (a w razie wątpliwości jest to miejsce, w którym Produkty powinny być odebrane według Klienta).
 2. Sprzedawca powiadomi Klientów o kosztach dostawy w ciągu GPOWER oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 3. Czas dostawy zamówionych Produktów określony jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas dostawy obejmuje dni robocze. W przypadku, gdy Klient zakupił w ramach jednego Zamówienia więcej Produktów i Produkty te mają różny czas dostawy, zostaną one dostarczone łącznie po zrealizowaniu całego Zamówienia, tj. w najdłuższym terminie podanym dla zakupionych Produktów.
 4. Wysyłka Produktów organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów, które Sprzedawca wymienił i podał osobny koszt dostawy. W drodze odrębnego uzgodnienia z Klientem, jeżeli Sprzedawca ma taką możliwość, Produkty mogą być wysyłane do krajów nie wymienionych przez GPOWER.
 5. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Sprzedawca powiadomi Klienta o wszelkich szczegółach dostawy, w szczególności o informacji dotyczącej firmy kurierskiej dostarczającej Produkty wraz z linkiem śledzenia paczki przesłanym na adres poczty elektronicznej.
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Produktu lub w razie trudności sprawdzenia samej przesyłki (opakowania) w momencie dostawy. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń mogących być wynikiem transportu Klient powinien sporządzić stosowny protokół szkody i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów z przyczyn leżących bezpośrednio po stronie Klienta - np. z powodu błędnego lub niepełnego adresu uniemożliwiającego dostarczenie Produktu. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Artykuł 6. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób trzecich wskazanych przez Klientów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa i wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą Sprzedawcy w ramach GPOWER, w tym zawieranie i realizacja umów kupna-sprzedaży (zarządzanie transakcjami sprzedaży Produktów, komunikacja z Klientami i obsługa reklamacji) oraz archiwizacja transakcji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: a) akceptacji Rozporządzenia przez Klienta (w procesie zakładania konta lub składania Zamówienia), b) konieczności wykonania umowy dla Klienta lub c) prawnie uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami lub w przypadku danych osób trzecich wskazanych przez Klienta - ustalenie adresu dostawy innej osoby).
 4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak określonych danych osobowych może spowodować utrudnienia lub nawet brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznego wykonania lub zapewnienia właściwej obsługi posprzedażowej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające w imieniu G'POWER Sp. z o.o., odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów oraz obsługę posprzedażową (np. obsługę reklamacji) oraz podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi związane z realizacją zamówień (np. usługi pocztowe, firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być również podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) w związku z realizacją dostawy Produktów zamówionych przez Sprzedawcę.
 7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub prowadzenia rachunku dla Klienta w ramach GPOWER. Po upływie czasu dane mogą być przetwarzane na podstawie: obowiązków prawnych Sprzedawcy (np. przechowywanie dokumentów księgowych), lub prawnie uzasadnionego interesu (obrona przed ewentualnymi roszczeniami).
 8. Sprzedawca gwarantuje właścicielom danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę realizację wszelkich uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, ich zmiany, usunięcia lub przeniesienia, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, każdy właściciel przetwarzanych danych osobowych ma prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody. Każdy właściciel przetwarzanych danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zostały przekazane przez Klienta, są chronione przez Sprzedawcę przed ich bezprawnym udostępnieniem osobom trzecim oraz wszelkimi innymi formami ujawnienia, utraty lub bezprawnej modyfikacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Rozporządzeniu obowiązują odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, która jest dostępna na stronie: .........

Artykuł 7. Procedura składania skarg

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wobec Sprzedawcy, w szczególności w przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z umową, Produkt jest wadliwy lub działania Sprzedawcy są niewłaściwe lub niezgodne z przepisami Regulaminu.
 2. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem. GPOWER, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe (złożone na. GPOWER), odpowiedni opis transakcji lub opis istotnych okoliczności uzasadniających reklamację oraz konkretne żądanie Klienta dotyczące złożonej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy samego Produktu, składając reklamację Klient zobowiązany jest przedstawić dany Produkt oraz potwierdzenie zakupu.
 4. W przypadku, gdy dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta, który złożył reklamację, o jej uzupełnienie w określonym zakresie.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie zgodnej z żądaniem Klienta (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji lub w formie pisemnej). W przypadku odrzucenia przez Sprzedawcę reklamacji, Klient zostanie poinformowany o przyczynach takiej decyzji.
 6. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Produktu jest możliwa, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta i udzieli wszelkich informacji dotyczących dalszego postępowania. W przypadku uzasadniającym przyznanie zwrotu, kwota za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek zwracanych za pobraniem (cash on delivery).
 8. Zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty realizowany jest w ten sam sposób płatności, który Klient wcześniej wybrał.
 9. Klient, będący konsumentem, może skorzystać z pozasądowych procedur reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient może:

  1. skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
  2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora handlowego o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego mającego na celu polubowne zakończenie sporu;
  3. korzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń udzielanej przez wojewódzkich i miejskich rzeczników konsumentów oraz organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4. skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1.  Klientowi nabywającemu Produkt w celu związanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą Klienta (Klient nie będący konsumentem) przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ustawowej za wady fizyczne Produktów jest ograniczona do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wad lub wymiany Produktu. Sprzedawca - według własnego uznania - niezwłocznie usunie wadę lub wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad. Sprzedawca może również odstąpić od umowy dokonując zwrotu pieniędzy za Produkt z wadą fizyczną. W pozostałych okolicznościach odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu ustawowej rękojmi za wady Produktu wobec Klienta jest wyłączona.

Artykuł 8. Wycofanie się z umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni od otrzymania Produktu bez podania przyczyn, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca przedłuża termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od otrzymania Produktu.
 2. Klient może odstąpić od umowy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem. GPOWER lub w formie pisemnej (wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient nabył więcej niż jeden Produkt, odstąpienie od umowy dotyczy wszystkich lub niektórych wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet lub pakiet, odstąpienie dotyczy danego kompletu lub pakietu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą w odniesieniu do Produktu (kompletnego zestawu lub opakowania), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu do Sprzedawcy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za Produkt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient skorzystał z rabatu, zwracana płatność zostanie pomniejszona o kwotę rabatu, z którego Klient może jeszcze skorzystać na warunkach określonych w rabacie.
 4. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy, o których mowa w niniejszym artykule, Sprzedawca odeśle Klientowi zwracany Produkt na koszt Klienta. Niezastosowanie się przez Klienta do procedury odstąpienia od umowy, o której mowa powyżej, może skutkować znacznym opóźnieniem procedury odstąpienia od umowy i nakazem zwrotu należnej Klientowi zapłaty.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie jest przewidziane w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), w szczególności gdy przedmiot, którego dotyczy umowa, obejmuje Produkt stworzony według specyfikacji Klienta lub odpowiadający na jego indywidualne potrzeby (np. Produkty spersonalizowane według indywidualnych warunków Klienta).

Artykuł 9. Przepisy końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek zmian w niniejszym regulaminie, GPOWER powiadomi Klientów w ramach strony internetowej o GPOWER oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na przypisany do ich konta adres e-mail zawiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem w formacie PDF). Zaktualizowana wersja Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że zmiany techniczne i informacyjne lub zmiany nie powodujące pogorszenia sytuacji Klientów mogą nastąpić w krótszym terminie. Dla Klientów, którzy złożyli Zlecenia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się dotychczas obowiązujący Regulamin. Zmieniony Regulamin obowiązuje zarejestrowanego Klienta, który nie odstąpi od umowy rachunku w terminie GPOWER (nie rezygnuje z Konta zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 2 ust. 12 niniejszego rozporządzenia) przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług GPOWER wykorzystuje informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdym połączeniu przeglądarki (pliki cookies). Ma to na celu ułatwienie przeglądania strony przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik decyduje o tym, jakie pliki cookies są zapisywane i w jaki sposób to się odbywa poprzez ustawienia przeglądarki (powszechnie stosowane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów jakichkolwiek elementów graficznych (w tym logo GPOWER), układ i konstrukcja GPOWER stron internetowych, oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako mające na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 5. Do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Rozporządzeniu stosuje się prawo polskie.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Gorzowie Wlkp.