G'POWER ONLINE SHOP VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Artikel 1. Allmänna villkor

 1. Dessa villkor för GPOWER.pl onlinebutik (nedan kallad "Förordningen") definierar de regler som ska tillämpas vid köp av produkter i en onlinebutik via webbplats tillgänglig på gpower.pl (nedan kallad "GPOWER") och utföra tjänster i elektronisk form i samband med förvaltning av ett konto som nämns i artikel 2 punkt 5.
 2. The Seller means the company of G’POWER Rafał Głażewski with its registered office in Gorzów Wlkp. (66-400), ul. Harcerska 3, entered into the National Court Register – the Entrepreneurs Register by the District Court of Zielona Góra, VIII Economic Division with the TAX ID NIP: 599-227-03-94
  REGON: 080043205, e-mail address: [email protected], tel.+48 883 44 22 44, which produces canoe paddles.
 3. För användning av GPOWER Det som krävs är en enhet med tillgång till Internet, en webbläsare som Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera eller Safari i den aktuella versionen. För att använda vissa av GPOWER onlinebutikens funktioner, inklusive registrering och beställning av Produkter, är det nödvändigt att ha en aktiv elektronisk postadress (e-post).

Artikel 2. Kunder och registrering

 1. Kunderna till GPOWER (nedan kallad "Kunderna") kan omfatta personer som är över 16 år och har förmåga att utföra rättshandlingar för effektivt köp av produkter.
 2. För att underlätta användningen av GPOWER Kunden kan registrera sig (skapa ett konto) genom att fylla i ett elektroniskt formulär som finns tillgängligt på GPOWERgenom att ange e-postadress och lösenord, förnamn, efternamn, kön, adress och mobiltelefonnummer. Att skapa och använda kontot är kostnadsfritt. För att köpa produkter krävs det inte att Kunden skapar ett konto.
 3. Efter att registreringen har slutförts får Kunden tillgång till det skapade kontot, som kan användas inom GPOWER efter att ha angett den e-postadress och det lösenord som angavs under registreringsprocessen (inloggning).
 4. Avtalet om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg för hantering av kontot upprättas av Kunden och Säljaren vid den tidpunkt då Kunden får tillgång till det nya kontot.
 5. Kontot innehåller Kundens uppgifter som anges i registreringsformuläret och köphistoriken inom GPOWER. I händelse av ändringar av de uppgifter som ingår i kontot är kunden skyldig att uppdatera det omedelbart med hjälp av ett lämpligt formulär som finns tillgängligt på webbplatsen för GPOWER. Kunden ska vara ansvarig för att ange bristfälliga, föråldrade eller falska uppgifter eller avsaknad av nödvändiga uppdateringar av uppgifter.
 6. Kunden har inte rätt att dela åtkomsten till kontot med andra personer eller avslöja åtkomstlösenordet. Kunden är skyldig att hålla åtkomstlösenordet hemligt och skydda det från avslöjande. Kunden är skyldig att meddela GPOWER omedelbart i händelse av att åtkomstdata övertas av tredje part och skall förklara omständigheterna kring övertagandet.
 7. De Kunder som inte har ett registrerat konto är skyldiga att ange leveransadressen, dvs. mottagarens namn, efternamn och adress (för att skapa ett försäljningsavtal) samt e-postadress och mobiltelefonnummer (för att kontakta Kunden i samband med leveransen).
 8. I det fall då inom användningen av GPOWER det är tillåtet att ange tredje parts uppgifter (t.ex. i rekommendationssyfte) ska Kunden ange uppgifterna endast när användningen av sådana uppgifter är tillåten enligt lag (t.ex. Kunden har erhållit samtycke till att använda uppgifterna inom GPOWER från ägaren) och i händelse av obehörigt röjande av uppgifterna ska kunden ådra sig alla de skyldigheter som kan uppstå i samband med dataöverföringen.
 9. Om Kunden bryter mot Förordningen, lagbestämmelser eller normer för allmän anständighet, kan Säljaren avbryta eller säga upp avtalet med Kunden inom ett angivet Konto. Detta gäller i synnerhet om Kunden laddar ner eller överanvänder material som finns tillgängligt inom GPOWER i någon utsträckning utan Säljarens medgivande.
 10. Det är strängt förbjudet att sammanställa eller bearbeta data och annan information som finns tillgänglig på GPOWER i syfte att dela den med tredje part på andra webbplatser eller offline. Det är också förbjudet att använda indikationer på GPOWER, inklusive karakteristiska grafiska element, utan samtycke från Säljaren eller någon annan enhet som har rätt att ge ett sådant samtycke.
 11. Kontot förvaltas för Kunden under en obegränsad tidsperiod. Kunden har rätt att när som helst kräva att förvaltningen av kontot upphör genom en deklaration som lämnas till Säljaren med hjälp av ett lämpligt elektroniskt formulär som finns tillgängligt på GPOWER. Kunden har också rätt att kräva att hanteringen av kontot upphör på annat sätt, så länge som Kundens identitet som kontoägare kan verifieras framgångsrikt. Utan hinder av det föregående har den Kund som har slutfört registreringen men inte har köpt några produkter eller använt några tjänster som utförs av Säljaren på elektronisk väg inom GPOWERhar rätt att frånträda avtalet utan angivande av skäl inom 14 dagar från registreringen.

Artikel 3. Köp

 1. GPOWER offentliggör information om produkter (nedan kallade "den Produkter") samt köp- och leveransvillkor. För undvikande av tvivel utgör informationen inte eller utgör en del av ett erbjudande, utan är en inbjudan att lämna erbjudanden med det innehåll som nämns i informationen om Produkten. Val av Produkter och bekräftelse av avsikten att köpa dem utgör ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal för givna Produkter (nedan kallade "ordern").
 2. Kunden väljer Produkter genom att lägga de valda Produkterna i den (virtuella) varukorgen. Att lägga Produkterna i varukorgen innebär inte att de är reserverade. Om Produkterna tar slut innan Kunden har bekräftat Beställningen förbehåller sig Säljaren rätten att avvisa Beställningen.
 3. Efter att ha valt Produkterna, men innan Kunden väljer betalningsmetod, är Kunden skyldig att anpassa beställningen och ange fullständig och korrekt leveransadress och telefonnummer, som inte får ändras förrän Produkterna har levererats. Ändring av leveransadress är endast möjlig i undantagsfall efter överenskommelse med Säljaren och innan Produkterna överlämnas till kuriren för leverans.
 4. Efter att Kunden har lagt beställningen och valt betalningsmetod får Kunden en orderbekräftelse via elektronisk post från Säljaren. När säljaren har accepterat beställningen får kunden ett meddelande om detta. När Kunden mottagit meddelandet ingås köpeavtalet mellan Säljaren och Kunden. Om endast en del av beställningen har bekräftats, ska det avtal som ingås endast hänvisa till de bekräftade produkterna.
 5. Om Säljaren inte kan tillhandahålla tjänsten helt eller delvis på grund av att Produkten inte är tillgänglig eller om Produkten på grund av oväntade omständigheter inte har levererats till Säljaren eller har skadats eller förlorats, ska Säljaren omedelbart meddela Kunden och betala återbetalningen till Kunden eller erbjuda ett substitut av samma värde som det betalda beloppet - enligt Kundens val och samtycke.
 6. Kunden bekräftar och accepterar att kanotpaddlingar som erbjuds av GPOWER utförs enligt Kundens individuella beställning, i enlighet med den personliga specifikation som fastställs vid beställningstillfället.

Artikel 4. Betalning

 1. Betalningar ska göras av Kunden till ett givet bankkonto eller med elektroniska betalningsmetoder som delas av det specialiserade betalningsinstitut med vilket Säljaren har ingått ett avtal för bekvämlighetsändamål. Säljaren accepterar också betalning vid leverans. Sådan betalning är endast möjlig vid leverans i Polen.
 2. Vid val av betalning med betalkort med onlinebetalningsfunktion eller banköverföring ska Kunden omdirigeras till den webbplats som möjliggör elektroniska betalningar, t.ex. bankens inloggningssida eller Kortauktoriseringscenter. Om betalning för Produkten inte sker inom 7 dagar från Beställningsdatumet annulleras den Beställning som Kunden gjort och den uteblivna betalningen behandlas som ett återkallande av köpeavtalet.
 3. Priset för Produkten som anges i beskrivningen av Produkten inkluderar skatter och alla avgifter som krävs enligt tillämpliga lagbestämmelser. Priset inkluderar inte frakt- eller leveranskostnader som fastställs separat.
 4. Köpet av Produkten dokumenteras med ett kvitto eller en momsfaktura. Kunden samtycker till att ta emot en elektronisk bild av betalningsdokumenten (i synnerhet momsfakturor med bilagor, inklusive korrigeringsfakturor) på elektronisk väg till en e-postadress som anges under registreringsprocessen.

Artikel 5. Leverans av produkter

 1. Prestationen enligt avtalet ska tillhandahållas av Säljaren på den plats där Produkten avhämtas (och i tveksamma fall är det den plats där Produkterna ska avhämtas enligt Kunden).
 2. Säljaren ska meddela Kunden om leveranskostnaden inom GPOWER och i sammanfattningen av Ordern, innan den har lagts av Kunden.
 3. Tidpunkten för leverans av de beställda Produkterna ska anges i sammanfattningen av Ordern. Den angivna leveranstiden inkluderar arbetsdagar. Om Kunden har köpt flera Produkter inom en Order och Produkterna har olika leveranstid, ska de levereras tillsammans efter att hela Ordern har slutförts, dvs. inom den längsta tidsperiod som anges för de köpta Produkterna.
 4. Produkterna levereras endast inom Republiken Polens territorium och till de länder som Säljaren har listat och angett en separat leveranskostnad för. Genom ett separat avtal med Kunden, om Säljaren har en sådan möjlighet, kan Produkterna skickas till länder som inte listas av GPOWER.
 5. Produkterna levereras av specialiserade budfirmor. Säljaren ska meddela Kunden om eventuella leveransdetaljer, i synnerhet information om det kurirföretag som levererar Produkterna tillsammans med en paketspårningslänk som skickas till ett elektroniskt e-postmeddelande.
 6. Kunden är skyldig att kontrollera Produkten eller om det är svårt att kontrollera själva paketet (förpackningen) vid leverans. I händelse av skada eller förstörelse som kan vara ett resultat av transporten bör Kunden göra ett lämpligt skadeprotokoll och meddela Säljaren omedelbart.
 7. Säljaren är inte ansvarig för underlåtenhet att leverera Produkterna av skäl som direkt kan hänföras till Kunden - t.ex. på grund av felaktig eller ofullständig adress som gör det omöjligt att leverera Produkten. I ett sådant fall ska Säljaren meddela Kunden om det misslyckade försöket att leverera Produkten.

Artikel 6. Skydd av personuppgifter

 1. Säljaren är personuppgiftsansvarig för Kundens och av Kunden angiven tredje parts personuppgifter.
 2. Personuppgifter behandlas av Säljaren i enlighet med rättsliga bestämmelser och uteslutande för ändamål som är relaterade till Säljarens affärsverksamhet inom GPOWER, inklusive ingående och genomförande av köpeavtal (hantering av transaktioner för försäljning av produkter, kommunikation med kunderna och hantering av klagomål) och arkivering av transaktioner.
 3. Personuppgifter behandlas på grundval av: a) Kundens godkännande av förordningen (i processen att skapa ett konto eller göra en beställning), b) nödvändigheten av att utföra avtalet för Kunden, eller c) den registeransvariges berättigade intresse (t.ex. försvar mot anspråk eller i fråga om tredje parts uppgifter som anges av Kunden - fastställa leveransadressen för en annan person).
 4. Det är frivilligt att lämna personuppgifter till Säljaren, eftersom avsaknaden av vissa personuppgifter kan leda till svårigheter med eller till och med avsaknad av möjlighet att ingå försäljningsavtalet, fullgöra det framgångsrikt eller säkerställa lämplig service efter försäljningen.
 5. Mottagarna av personuppgifter inkluderar individer som agerar på uppdrag av G'POWER Sp. z o.o., som ansvarar för behandling och genomförande av beställningar från kunder, och eftermarknadsservice (t.ex. klagomålshantering) och enheter som tillhandahåller tjänster för säljaren som är relaterade till genomförande av beställningar (t.ex. posttjänster, kurirföretag). Mottagarna kan också inkludera enheter som har rätt att ta emot uppgifter enligt bestämmelser i tillämplig lag, inklusive behöriga rättsliga myndigheter.
 6. Personuppgifter kan komma att överföras till tredje land (utanför Europeiska unionen) i samband med leverans av Produkter som beställts av Säljaren.
 7. Personuppgifter lagras under den tidsperiod som är nödvändig för att realisera ordern eller hantera kundens konto inom GPOWER. Efter den tiden kan uppgifterna behandlas på grundval av: juridiska skyldigheter för säljaren (t.ex. lagring av bokföringsdokument) eller legitimt intresse (försvar mot eventuella krav).
 8. Säljaren garanterar utövandet av alla rättigheter som följer av rättsliga bestämmelser för ägarna till de personuppgifter som behandlas av säljaren, inklusive rätten att få tillgång till sina personuppgifter, rättelse av uppgifter, ändring, annullering eller överföring, och även rätten att kräva upphörande av behandling av personuppgifter och rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Vid frivilligt samtycke till behandling av personuppgifter har dessutom varje ägare av de behandlade personuppgifterna rätt att återkalla det tidigare givna samtycket. Varje ägare av de personuppgifter som behandlas har rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.
 9. Personuppgifter om kunder och andra personer, vars uppgifter har lämnats av kunden, skyddas av säljaren mot obehörigt röjande till tredje part och alla andra former av avslöjande, förlust eller obehörig ändring genom användning av lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet.
 10. För de frågor om behandling av personuppgifter som inte regleras i förordningen gäller motsvarande poster i integritetspolicyn, som finns tillgänglig på följande webbplats: .........

Artikel 7. Klagomålsförfarande

 1. Kunden har rätt att lämna in ett klagomål mot Säljaren, i synnerhet om Produkten inte överensstämmer med avtalet, om Produkten är felaktig eller om Säljarens åtgärder är felaktiga eller oförenliga med bestämmelserna i Förordningen.
 2. Klagomålet kan lämnas in på elektronisk väg via det kontaktformulär som finns tillgängligt på GPOWER, via elektronisk post eller skriftligen till Säljarens adress.
 3. Klagomålet ska innehålla: namn, efternamn, kontaktuppgifter (lämnas in på GPOWER), relevant transaktionsbeskrivning eller beskrivning av relevanta omständigheter som motiverar klagomålet och Kundens specifika begäran avseende det inlämnade klagomålet. Om klagomålet avser själva Produkten är Kunden skyldig att skicka in den aktuella Produkten och köpbekräftelsen när klagomålet skickas in.
 4. Om uppgifter eller information som lämnats i reklamationen behöver kompletteras, ber Säljaren innan reklamationen behandlas den Kund som har lämnat reklamationen att komplettera den i en viss utsträckning.
 5. Säljaren ska behandla klagomålet inom 14 dagar från mottagandet. Kunden ska få information om typen av klagomålshantering i den form som överensstämmer med Kundens begäran (t.ex. via elektronisk post som ges i registreringsprocessen eller skriftligen). Om Säljaren avvisar klagomålet ska Kunden underrättas om skälen till ett sådant beslut.
 6. Om reparation eller utbyte av Produkten är möjlig, ska Säljaren meddela Kunden och ge all information om det efterföljande förfarandet. I de fall som berättigar till återbetalning ska beloppet för den Produkt som Kunden har köpt återbetalas inom 14 dagar från det att Säljaren har mottagit Produkten.
 7. Säljaren accepterar inte paket som returneras COD (cash on delivery).
 8. Återbetalningen av det belopp som Kunden har betalat sker med samma betalningsmetod som Kunden tidigare har valt.
 9. Kunden, som är konsument, kan utnyttja utomrättsliga klagomåls- och reklamationsförfaranden.

Kunden får:

  1. hänskjuta ärendet till den permanenta skiljedomstol för konsumenttvister som är verksam inom ramen för Commercial Inspection med begäran om att tvisten ska lösas;
  2. begära att vojvodskapets handelsinspektör genomför ett medlingsförfarande som syftar till en uppgörelse i godo av tvisten;
  3. dra nytta av kostnadsfri hjälp med utomrättslig tvistlösning och kravförfaranden från regionala och kommunala konsumentombudsmän och sociala organisationer vars stadgeenliga ansvarsområden omfattar konsumentskydd;
  4. dra nytta av den europeiska onlineplattformen för tvistlösning (Online Dispute Resolution) som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1.  Kunden som köper Produkten i ett syfte som är direkt kopplat till Kundens yrkes- eller affärsverksamhet (Kunden är inte en konsument) har rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med rättsliga bestämmelser, där Säljarens ansvar enligt den lagstadgade garantin för fysiska defekter i Produkterna är begränsat till Kundens rätt att kräva att defekterna avlägsnas eller att Produkten byts ut. Säljaren ska - efter eget gottfinnande - omedelbart avhjälpa felet eller ersätta den felaktiga Produkten med en felfri Produkt. Säljaren kan också dra sig ur avtalet och göra en återbetalning för Produkten med en fysisk defekt. Under andra omständigheter är Säljarens ansvar enligt den lagstadgade garantin för Produktfel gentemot Kunden uteslutet.

Artikel 8. Uppsägning av avtalet

 1. Enligt lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws of 2014, punkt 827 med efterföljande ändringar) har Kunden, som är en konsument, som har ingått ett distansavtal, rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från mottagandet av Produkten utan att meddela några skäl, genom att lämna in ett meddelande om avtalets återkallande till Säljaren. Säljaren ska förlänga tidsfristen för att frånträda ett distansavtal utan att meddela några skäl till trettio (30) dagar efter mottagandet av Produkten.
 2. Kunden kan frånträda avtalet genom ett kontaktformulär som finns tillgängligt på GPOWER eller skriftligen (mall för återkallande av avtal utgör bilaga till Förordningen). I det fall Kunden inom ramen för en Order har köpt mer än en Produkt, ska återkallelsen av avtalet avse alla eller vissa Produkter som Kunden valt, förutsatt att i det fall Produkten säljs som en komplett uppsättning eller ett paket, ska återkallelsen avse den kompletta uppsättningen eller paketet i fråga.
 3. Om försäljningsavtalet återkallas anses avtalet inte ha ingåtts med avseende på Produkten (en komplett uppsättning eller ett paket), från vars köp Kunden har återkallat. Returen ska ske omedelbart, dock senast inom 14 dagar från den dag då avtalet frånträds. Kunden ska bära alla kostnader för återsändandet av Produkten till Säljaren. I händelse av effektiv återkallelse av försäljningsavtalet ska Säljaren returnera den betalning som Kunden gjort för Produkten genom att använda samma betalningsmetod som Kunden. Om Kunden har utnyttjat en rabatt ska den returnerade betalningen minskas med rabattbeloppet, som fortfarande kan användas av Kunden enligt de rabattspecificerade villkoren.
 4. I händelse av att tidsfristerna för återkallelse av avtalet som avses i denna artikel överskrids ska Säljaren skicka tillbaka den returnerade Produkten till Kunden på Kundens bekostnad. Om Kunden inte följer det förfarande för återkallelse av avtalet som nämns ovan kan det leda till en betydande försening av förfarandet för återkallelse av avtalet och ordern att återbetala den betalning som Kunden har rätt till.
 5. Rätten att ångra avtalet gäller inte i de fall som avses i artikel 38 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (2014 års lagbok, punkt 827 med efterföljande ändringar), särskilt när det aktuella ämnet omfattar en produkt som skapats enligt kundens specifikation eller som tillgodoser kundens individuella behov (t.ex. personliga produkter enligt kundens individuella villkor).

Artikel 9. Slutbestämmelser

 1. Vid eventuella ändringar av denna förordning, GPOWER ska underrätta kunderna på webbplatsen om GPOWER och genom att skicka ett meddelande om ändringen av förordningen till de registrerade kunderna till den e-postadress som tilldelats deras konto (tillsammans med den uppdaterade förordningen bifogad i PDF-format). Den uppdaterade versionen av förordningen träder i kraft på det datum som anges i ändringen, men tidigast inom 7 dagar från dagen för dess tillkännagivande, förutsatt att tekniska och informativa ändringar eller ändringar som inte leder till att kundernas ställning försämras kan ske med kortare varsel. För de Kunder som lagt Order innan den nya Förordningen trätt i kraft skall den tidigare bindande Förordningen gälla. Den ändrade Förordningen är bindande för en registrerad Kund som inte frånträder ett kontoavtal inom GPOWER (inte avgår från kontot i enlighet med de bestämmelser som anges i artikel 2 punkt 12 i denna förordning) före den dag då den nya förordningen har trätt i kraft.
 2. För statistiska ändamål och för att säkerställa högsta kvalitet på tjänsterna GPOWER använder den information som lagras av en server på klientens terminalutrustning, som sedan läses vid varje anslutning av webbläsaren (cookie-filer). Syftet är att underlätta bläddring på sidan vid nästa besök på tjänsten. Användaren bestämmer själv vilka cookies som ska lagras och hur det ska ske genom att ställa in webbläsaren (vanliga: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Standardinställningarna för webbläsare tillåter lagring av cookie-filer.
 3. Det är förbjudet för Kunden att använda några grafiska element (inklusive logotypen för GPOWER), layout och utformning av GPOWER webbplatser, och alla andra immateriella rättigheter utan ett tydligt skriftligt medgivande från Säljaren.
 4. Inget i denna förordning ska påverka kundens rättigheter enligt lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws of 2014, punkt 827 med efterföljande ändringar) eller andra tillämpliga lagbestämmelser. Ingenting i denna förordning får tolkas som avsett att utesluta eller minska ansvar vars uteslutande eller minskning inte är förbjudet enligt tillämplig lag.
 5. Polsk lag ska tillämpas på köpeavtal mellan Kunden och Säljaren enligt de villkor som anges i Förordningen.
 6. Eventuella tvister mellan Kunden, som inte är en konsument, och Säljaren till följd av tillämpningen av denna förordning ska avgöras av behörig allmän domstol i Gorzów Wlkp.